Επικοινωνία

[icon_text icon_text_fields=”‹º›{‹²›icon‹²›:‹²›icon-phone‹²›,‹²›text‹²›:‹²›22450 29277,‹¯›nbsp;6974795916‹²›}‹¹›” __fw_editor_shortcodes_id=”a7c2986d82fbf778f35eca32d7b7a324″ _array_keys=”{‹²›icon_text_fields‹²›:‹²›icon_text_fields‹²›}” _fw_coder=”aggressive”][/icon_text][icon_text icon_text_fields=”‹º›{‹²›icon‹²›:‹²›icon-map‹²›,‹²›text‹²›:‹²›‹º›link target‹´›‹ª›‹²›_blank‹ª›‹²› url‹´›‹ª›‹²›https://goo.gl/maps/Ws7r94cbREqXorscA‹ª›‹²›‹¹›Πηγάδια Καρπάθου, Κάρπαθος 85700‹º›/link‹¹›‹²›}‹¹›” __fw_editor_shortcodes_id=”8c00e3ebed035627534e04ddcd599a33″ _array_keys=”{‹²›icon_text_fields‹²›:‹²›icon_text_fields‹²›}” _fw_coder=”aggressive”][/icon_text][icon_text icon_text_fields=”‹º›{‹²›icon‹²›:‹²›icon-envelope‹²›,‹²›text‹²›:‹²›[email protected]‹²›}‹¹›” __fw_editor_shortcodes_id=”b995b6f111643c7aec855e66ac424e73″ _array_keys=”{‹²›icon_text_fields‹²›:‹²›icon_text_fields‹²›}” _fw_coder=”aggressive”][/icon_text]